CloudBlaster.be
HostBlaster.be

Alle internet diensten waaronder cloudBLASTER.be, mailBLASTER.BE en hostBLASTER.be zijn diensten uitgevoerd in functie van WARE*EVER nv waarvoor de Algemene Voorwaarden van WARE*EVER nv gelden.

1. Aanvaarding Van Onze Voorwaarden

Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen, die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van onze koper. De aangestelde, medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de koper vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

2. Prijs

Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze offertes en prijzen slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons gedurende een periode van 30 dagen na aangifte van de prijzen. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht na de periode van 30 dagen. Zij betreffen goederen geleverd in onze inrichtingen, kosten, verpakking en taksen niet inbegrepen. De vervoerkosten zijn ten laste van de klant.

3. Verbintenissen

Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers en personeel hebben geen enkel recht de vennootschap te binden. Hun offertes en prijsvoorstellen moeten steeds bevestigd worden door Bart Missant. Wij behouden ons het recht voor van iedere bestelling af te zien, waarvoor geen van bovenstaande personen bevestiging zou gegeven hebben.

4. Klachten

De goederen worden beschouwd als onvoorwaardelijk in goede en perfecte staat te zijn ontvangen. Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons toegezonden te worden binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven met verwijzing naar het nummer van de factuur of verzendingsnota. De leverancier is niet aansprakelijk voor laattijdige en of niet-beschikbaarstelling van hard- en software die te wijten is aan een oorzaak buiten haar controle of aan situaties die niet voorzien worden op het ogenblik van de ondertekening der bestelbon.

5. Waarborg

Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant of de verlenging van de waarborg toegekend door ons aan de hand van een hardware onderhoudskontrakt. De waarborg heeft slechts betrekking op de fysische gebreken van het materieel onderstel en onze tussenkomst beperkt zich hoogstens tot het verwisselen van enkel en alleen de gebrekkige stukken. Het verlenen van de waarborg veronderstelt dat de geleverd goederen gebruikt worden binnen de voorwaarden van het aanbod of, bij gebrek hiervan, binnen de normale uitbatingsvoorwaarden zoals vermeld in catalogi, nota’s en handleidingen ter beschikking gesteld van de gebruiker. Wij zijn niet gebonden tot enige schadevergoeding jegens de gebruiker of jegens derden wegens de gevolgen van het gebruik van de materialen of software hetzij voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade, hetzij voor ongevallen aan personen, of schade aan goederen, onderscheiden van het voorwerp van ons materieel, hetzij van winstdervingen, hetzij van schade voortvloeiend of voort te vloeien uit een beschadiging of verlies van de gegevens opgenomen door de gebruiker.

6. Eigendom

De aangeboden software blijft uitsluitend eigendom van de fabrikanten. Enkel een gebruikslicentie wordt toegestaan. De gebruiker zal het onder geen enkele vorm mogen overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bewarende noch ten kosteloze titel. De gebruiker zal de eigendomsmeldingen ten voordele van de vennootschap, aangebracht op de software en de handleidingen, in goede staat houden en zal er voor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft.

7. Voorschot

Het voorschot door de koper gestort, komt in mindering op de bestelprijs en maakt geen handgeld uit, waarvan het afstand doen de partijen zou toelaten van het contract af te zien.

8. Gebrek Aan Betaling

Het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag, het protest van een wisselbrief, iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit dat het betalingsonvermogen van de koper zou kunnen impliceren heeft tot gevolg het vervallen van de termijn toegestaan voor de betaling van iedere volgend te leveren goed en geeft ons het recht de aangegane overeenkomsten te niet te doen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat dit voor de koper aanleiding kan geven tot niet de minste schadevergoeding. Wij behouden de volle eigendomstitel van de geleverde goederen tot op de volledige betaling ervan.

9. BetalingsVoorwaarden

Facturen dienen te worden betaald binnen de op de factuur aangegeven termijn. Wordt er geen vervaldatum aangegeven, dan geldt een betalingstermijn van twee weken na ontvangst van de factuur, in geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest ten belope van 15% per jaar verschuldigd zijn alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag zonder dat deze vergoeding minder dan 125,00 €. kan bedragen.9. BetalingsVoorwaarden

10.CLOUDDIENSTEN, INTERNETDIENSTEN,HOSTING

1)  Ware*Ever nv zal naar best vermogen inspanningen leveren om de Diensten te beveiligen. Ware*Ever nv is echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Klant of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

2)  Indien de Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot de Diensten, dient hij dat onverwijld aan Ware*Ever nv te melden. Ware*Ever nv is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk onrechtmatig gebruik van de Diensten ten gevolge heeft.

3)  De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, zijn e-mailadressen, en de inhoud van zijn website.

4)  Ware*Ever nv is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst of enige andere verplichting van Ware*Ever nv tegenover de Klant, die niet te wijten is aan opzet of grove fout van Ware*Ever nv.

5)  In geen geval is Ware*Ever nv aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Ware*Ever nv kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Ware*Ever nv netwerk.

6)  Ware*Ever nv is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van Ware*Ever nv aan de Klant, die door de Klant kan bewezen worden en door Ware*Ever nv kan worden vastgesteld.

7)  De aansprakelijkheid van Ware*Ever nv zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

8)  Ware*Ever nv is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen (waaronder verlies van gegevens of winsten, financiële verliezen, verstoorde planning en vorderingen van derden enz.).

9)  Alle rechtsvorderingen van de Klant tegenover Ware*Ever nv, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan.

10)De Klant vrijwaart Ware*Ever nv. voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst door de Klant en/of uit de niet-naleving door de Klant van enige verplichting opgelegd in de Overeenkomst. Deze verplichting tot vrijwaring blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

11. Exclusieve Bevoegdheid

Ieder geschil met betrekking op huidig contract zal uitsluitend geregeld worden door het Belgisch Recht. In geval van betwisting om welke reden ook, is de enige erkende rechtbank deze van Brugge .

 

 

 

 

WARE*EVER

naamloze vennootschap
Brignoleslaan 13 – 8700 tielt
tel. +32 486 25 79 00
fax. +32 51 40 87 41
BTW 0452.728.296

 
 
 
 

info@mailblaster.be

Contacteer ons....